.RU

БЕРЕШИТ 18:9-15 - פרשת וירא


^ БЕРЕШИТ 18:9-15
ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו: ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים: ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן: ויאמר יקוק אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי: היפלא מיקוק דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן: ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת: ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל:

9. И сказали они ему: где твоя жена Сара? И он сказал: вот она в шатре. 10. И сказал он: я вернусь к тебе ровно через год, и будет сын у Сары, твоей жены. А Сара слышит у входа в шатер, который позади него.11.  Авраам же и Сара состарились, вошли в лета, и у Сары прекратилось обычное у женщин. 12. И усмехнулась Сара про себя, сказав: после того, как я одряхлела, вернется ко мне молодость? Да и господин мой стар. 13. И сказал Господь Аврааму: отчего это смеялась Сара, сказав: "неужели я действительно рожу, ведь я состарилась"? 14. Есть ли что недостижимое для Бога? Я вернусь к тебе к назначенному времени в следующем году — и у Сары будет сын! 15. Сара же отрицала, сказав: Не смеялась я, — ибо она испугалась. Но Он сказал: нет, ты смеялась.
21.РАШИ
Где твоя жена Сара - ангелы-служители знали, где была наша праматерь Сара, но (спросили), чтобы показать, насколько она скромна, и тем самым сделать ее еще милее в глазах мужа. Вон в шатре - она скромна.

^ Я вернусь - (не по собственному почину) ангел известил его о том, что вернется к нему, но сказал по поручению Вездесущего. Ровно через год - в эту пору в будущем году, - был Песах, и через год в Песах родился Ицхак.

^ Прекратилось обычное у женщин - месячные крови.

Про себя (что до утробы своей) - имея в виду свою утробу, сказала: "Может ли это чрево носить дитя, а эта высохшая грудь дать молоко?"

Молодость (или: временное) - гладкое и нежное тело.

А я состарилась - писание изменило (ее слова) ради мира, ведь она сказала: "И господин мой стар".
רש"י פסוק ט'
בבבא מציעא (פז א) אומרים יודעים היו מלאכי השרת שרה אמנו היכן היתה, אלא להודיע שצנועה היתה כדי לחבבה על בעלה. אמר רבי יוסי בר חנינא כדי לשגר לה כוס של ברכה: הנה באהל - צנועה היא:

(י) שוב אשוב - לא בשרו המלאך שישוב אליו אלא בשליחותו של מקום אמר לו, כו'. כעת חיה - כעת הזאת לשנה הבאה, ופסח היה, ולפסח הבא נולד יצחק.

(יא) ארח כנשים - אורח נדות:

(יב) בקרבה - מסתכלת במעיה ואמרה אפשר הקרבים הללו טעונין ולד, השדים הללו שצמקו מושכין חלב: עדנה - צחצוח בשר. דבר אחר לשון עידן, זמן וסת נדות:

ואני זקנתי - שינה הכתוב מפני השלום, שהרי היא אמרה ואדוני זקן:
^ БЕРЕШИТ 18:16-22
ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ואברהם הלך עמם לשלחם: ויקוק אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה: ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ: כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יקוק לעשות צדקה ומשפט למען הביא יקוק על אברהם את אשר דבר עליו: ויאמר יקוק זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד: ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה: ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יקוק:

16. И встали оттуда те мужи, и обратились к Сдому, а Авраам пошел проводить их. 17. И Господь сказал: утаю ли Я от Авраама то, что намерен сделать? 18. Ведь Авраам станет великим и могучим народом, и благословятся им все народы земли. 19. Ибо Я признал его ради того, чтобы он заповедал своим сыновьям и своему дому после себя; и будут они хранить путь Бога, творя добро и правосудие; ради того, чтобы Б-г дал дому Авраама то, что обещал. 20. И сказал Господь: вопль против Сдома и Аморы велик и грех их очень тяжел. 21. Сойду же и посмотрю: согласно ли воплю ее (или: на нее) они поступают, тогда – конец! А если нет, то разберусь. 22. Оттуда повернули те мужи и пошли к Сдому, а Авраам продолжал стоять перед Богом.
22.Амос (3:7)
"Ведь Господь Бог не делает ничего, не открыв Свои тайны рабам Своим пророкам".
עמוס פרק ג פסוק ז
כי לא יעשה אדני ידוד דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים
23.РАШИ
^ То, что Я делаю - в Сдоме. Не подобает Мне совершить это без его ведома. Я дал ему эту землю, и пять этих городов принадлежат ему. Как сказано: "рубеж кенаанейцев от Цидона... по пути к Сдому и Аморе... ". Я дал ему имя Авраам - отец множества народов. Неужели истреблю сыновей, не уведомив (прежде) отца, который Меня любит?

^ Ведь Авраам станет - аллегорическое толкование гласит: "Память о праведном для благословения" - вспомнив о нем, благословил его. А прямой смысл (таков): неужели от него буду скрывать, а ведь он дорог Мне и быть ему великим народом, и им благословляться будут все народы земли.

^ Ибо Я признал его (отличил его) - означает расположение. Подобно "родственник по мужу ее" и "ведь Боаз - родственник наш"; "и Я знаю тебя по имени". И, действительно, основное значение всех (этих слов) от "знать, ведать", потому что, любя человека, приближают его к себе и узнают его, знают его. А почему "знаю его"? Потому что он заповедает - своим сыновьям соблюдать Мои пути.
רש"י פסוק י"ח – י"ט
(יח) ואברהם היו יהיה - מדרש אגדה זכר צדיק לברכה, הואיל והזכירו ברכו. ופשוטו וכי ממנו אני מעלים, והרי הוא חביב לפני להיות לגוי גדול ולהתברך בו כל גויי הארץ

(יט) כי ידעתיו - לשון חיבה, כמו (רות ב א) מודע לאישה, (שם ג ב) הלא בועז מודעתנו, (שמות לג יז) ואדעך בשם, ואמנם עיקר לשון כולם אינו אלא לשון ידיעה, שהמחבב את האדם מקרבו אצלו ויודעו ומכירו. ולמה ידעתיו, למען אשר יצוה לפי שהוא מצוה את בניו עלי לשמור דרכי.
24.Рамбан: слова "ибо Я знаю его" можно понять буквально
«Ибо Я узнал его ради того, что он заповедает…». Раши пишет: «Означает расположение и т.д.». Мне же представляется правильным, что речь здесь идет о настоящем знании. Здесь находится намек на то, что знание Бога, то есть Его Провидение в нашем нижнем мире, направлено на сохранение видов... Даже люди отданы в этом мире во власть случая до тех пор, пока не придет их время; однако с праведниками дело обстоит не так. Бог направляет на праведника свое внимание, знает его лично и постоянно охраняет. И это знание и память о праведнике никогда не оставляет его. Об этом сказано: «Не отведет от праведника Своих глаз», и во многих других местах, например: «Вот, глаза Бога – на трепещущих перед Ним», и другие.
רמב"ן בראשית פרק יח פסוק יט
ויתכן שיהיה "ידעתיו", גדלתיו ורוממתיו, בעבור אשר יצוה את בניו אחריו לעשות את הישר לפני, ולכך אשימנו לגוי גדול ועצום שיעבדוני. וכמוהו ידעתיך בשם, מה אדם ותדעהו (תהלים קמד ג). או יאמר "ידעתיו שיצוה", וכן למען ינוח שורך וחמורך, שינוח:

והנכון בעיני שהיא ידיעה בו ממש. ירמוז, כי ידיעת השם שהיא השגחתו בעולם השפל, היא לשמור הכללים. וגם בני האדם מונחים בו למקרים עד בא עת פקודתם. אבל בחסידיו ישום אליו לבו לדעת אותו בפרט, להיות שמירתו דבקה בו תמיד, לא תפרד הידיעה והזכירה ממנו כלל. כטעם לא יגרע מצדיק עיניו (איוב לו ז). ובאו מזה פסוקים רבים, כדכתיב (תהלים לג יח) הנה עין ה' אל יראיו, וזולת זה:
25.Рабэйну Бахья (18:19): слова о том, что индивидуальный надзор осуществляется только за правдениками, относится лишь к одному из аспектов надзора
Должен ты уяснить, что Провидение (надзор) в этом низменном мире относительно человеческого рода может быть общим и частным (индивидуальным). Как с очевидностью сказано в этом стихе: "Велик Ты в совете и могуч в деянии, Твои глаза открыты на все пути сынов человеческих, дабы воздать каждому по его путям" (Йирмеяу 32:19). Однако, по отношению к другим живым существам оно (Провидение) не частное, а общее, только общее, дабы обеспечить существование рода. Индивидуальный надзор над родом человеческим делится на две части: надзор над человеком для того, чтобы знать все его поступки в деталях, и надзор над человеком для опеки над ним и спасения от случайных происшествий. Надзор для того, чтобы знать все его поступки в деталях относится к каждому человеку - будь он из среды Израиля или из других народов, как сказано: "(Он), созидающий сердца всех их, понимающий все дела их" (Теилим 33:15). Но надзор, который спасает человека от случайных происшествий, не распространяется на каждого из людей, и даже в народе Израиля относится лишь к самым праведным из них. Бог спасает праведников от невзгод, жертвами которых становятся другие люди, и не оставляет благочестивых Его, не отводит от них Своих глаз. Ибо Его Провидение постоянно (сопровождает) праведника и никогда его не оставит. Как сказано: "Ибо Я знаю его (Авраама)" (Берешит 18:19). Иными словами, на него (Авраама) и на других праведников распространяется надзор, охраняющий их от случаев, в которые попадают другие люди. Таково же мнение Рамбана в толковании этого стиха. Слова: "Ибо Я знаю его (Авраама) (כי ידעתיו)" – это слова Бога, который открылся праотцам как (Господь) всеведущий, который охранял и воздавал благо Аврааму, "чтобы он заповедал потомству своему после себя соблюдать путь Господень".
רבינו בחיי על בראשית פרק יח פסוק יט
וצריך שתשכיל כי ההשגחה בעולם השפל במין האדם היא כללית ופרטית, ופסוק מלא הוא, שמצינו גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני האדם לתת לאיש כדרכיו וגו', ובשאר בעלי חיים היא כללית לא פרטית רק בכלל כדי לקיים המין. וההשגחה הפרטית שבמין האדם נחלקה לשני חלקים, השגחה בו לידע כל פרטי מעשיו ומחשבותיו, והשגחה בו להגין עליו ולהצילו מן המקרים. ההשגחה בו לידע כל פרטי מעשיו היא בכל אדם מישראל או מן האומות, כענין שכתוב היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם, ההשגחה בו להצילו מן המקרים אין זה בכל אדם, ואפילו בישראל, כי אם בצדיקים שבהם, שהקב"ה מציל את הצדיקים מן המקרים ששאר בני אדם נמסרים בידם, ולא יעזוב את חסידיו ולא יגרע מהם עינו, אלא השגחתו בצדיק תמיד לא תפרד ממנו כלל. וזה לשון כי ידעתיו שההשגחה בו ובשאר הצדיקים להצילם ממקרי בני האדם, וזה דעת הרמב"ן בפסוק זה כשתסתכל בו. ולשון כי ידעתיו דברי ה' הנודע לאבות שהוא המשגיח והמטיב לאברהם שיצוה לזרעו אחריו לשמור דרך ה', וכו':
26.Мешэх Хохма (18:19)
"Ибо Я приблизил его (כי ידעתיו), чтобы он заповедал потомству своему." Если сказал Господь: "чтобы он заповедал сынам своим." Разве это не значит, что он (Авраам) стал обязан (соблюдать) заповеди?! Отнюдь. Потому что знание Бога не ограничивает свободу выбора, как об этом пишет Рамбам в книге Мада (законы Тшувы 5:5). Поэтому и сказано: "Ибо Я признал его (כי ידעתיו)", поскольку отношения (Бога с Авраамом) ограничились "знанием" без предписаний, обусловливающих его свободный выбор. (Поэтому слова) "чтобы он заповедал" (означают) по своей воле и выбору. (Иными словами), Бог не вынес это за пределы "знания", чтобы не ограничить свободу выбора Авраама. Именно это (сказано) в Таргуме.
משך חכמה על בראשית פרק יח פסוק יט
כי ידעתיו למען אשר יצוה כו' - כי אם אמר השי"ת שיצוה את בניו הלא היה מוכרח ומחוייב אמנם ידיעת השי"ת אינו מכריח הבחירה כמוש"כ הרמב"ם בספר המדע (ה' תשובה ספ"ה) לכן אמר ידעתיו שנשאר אצלו בידיעה בלתי גזירה מכרחת בחירתו למען אשר יצוה בבחירתו ומרצונו לכן לא הוציא זה השי"ת מידיעתו שלא להכריח בחירתו, וזה כהתרגום.
27.Йирмеяу 9:22, 23.
"Так сказал Господь: да не хвалится мудрый мудростью своей и да не хвалится сильный силою своей. Да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся пусть хвалится лишь тем, что он разумеет и знает Меня, что Я – Господь, творящий милосердие, правосудие и справедливость на земле, ибо лишь это желанно Мне, - сказал Господь".
ירמיהו פרק ט
כה אמר ידוד אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ידוד עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ידוד
28.Трактат Санэдрин 6б.
Сказал раби Йеошуа бен Карха: "(судье) надлежит стремиться к компромиссу, как сказано: "По истине и справедливости для мира судите во вратах ваших" (Захария 8:16) Но ведь там, где (вершится)" суд, нет мира, а там, где (царит) мир, нет места суду. Какой же это суд, которому сопутствует мир? Нужно сказать, (что имеется ввиду) компромисс. И так же сказано о царе Давиде: "И вершил Давид суд и милосердие". Но ведь в любом месте, где (вершится) суд, нет милосердия, а милосердию не (сопутствует) суд. Что же это за суд, в котором присутствует милосердие? Нужно сказать, (что имеется ввиду) компромисс.
מסכת סנהדרין דף ו/ב
רבי יהושע בן קרחה אומר מצוה לבצוע שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם והלא במקום שיש משפט אין שלום ובמקום שיש שלום אין משפט אלא איזהו משפט שיש בו שלום הוי אומר זה ביצוע וכן בדוד הוא אומר ויהי דוד עושה משפט וצדקה והלא כל מקום שיש משפט אין צדקה וצדקה אין משפט אלא איזהו משפט שיש בו צדקה הוי אומר זה ביצוע
29.Рав Гирш: сочетание добрf и правосудия
^ Добро и правосудие (благодеяние и справедливость). Если справедливость подразумевает воздаяние, которого один человек вправе требовать от другого, то добро (благодеяние) - то, чего мы не можем требовать, но вправе ожидать от другого, поскольку Бог заповедал людям так поступать. Правосудие означает справедливость, а добро - доброе дело, совершаемое в силу заповеди. Но если обычно в Торе сначала называется справедливость, а потом благодеяние, то в данном случае порядок обратный – первым упоминается добро. Закон стоит, как правило, первым, потому что благодеяние не искупает нарушение. Украсть или совершить бесчестный поступок, в то же время щедрой рукой раздавая пожертвования из награбленного, совершенно противоречит еврейской традиции. Б-г осуждает приношения из награбленного: “Ибо Я, Б-г, люблю правосудие, ненавижу краденное в жертвоприношении". Однако в данном случае наоборот, ибо таким образом выражен протест Торы Израиля против идеологии и жизненной философии Сдома. Не закон, а благодеяние приносит спасение – эту истину провозгласят потомки Авраама миру. По закону содомитов, человек должен получать только по своим заслугам ("кто не работает, тот не ест"), но не по своей нужде. Поэтому просить милостыню запрещено, и неудачников, которым не хватает средств, заключают в тюрьму и депортируют. Закон, лишенный добра, превращается в Сдоме в жестокость и бесчеловечность.
30.Сфорно (18:21): как понять слова о том, что "Бог сойдет"?
"Сойду же Я." "Сойду" - вникну в конечный итог их зла, которое всегда готово повлечь за собою другое зло". Равно тому, как сказано: "Сойдем же и смешаем языки их". Как это было разъяснено выше. "И увижу, если по мере (дошедшего ко Мне) вопля (они поступили)". "И увижу" на деле, как проявятся их сердца, когда они восстанут против великодушия Лота. Тогда поймут все люди, что недаром (постигла их) великая кара".
ספורנו, פרק יח פסוק כא
ארדה נא. ארד לסוף תכלית רשעם שהוא מוכן לצאת מרעה אל רעה כענין הבה נרדה ונבלה שם שפתם כמו שהתבאר למעלה: ואראה הכצעקתה. אראה זה בפעל בהתגלות לבם שיתקוממו על לוט המתנדב וידעו כל באי העולם כי לא אל חנם היה עונש הגדול:
31.РАШИ
^ Сойду - низойду к концу их деяний (измерю глубину их злодеяния). Согласно ли воплю ее (или: на нее) - на ту страну (к которой относятся Сдом и Амора). Дошедшему до меня, поступали - и если упорствуют в своем мятеже, истреблю их. А если не станут упорствовать, буду знать, как поступить с ними, чтобы наказать их муками, но не истреблю их. А наши мудрецы толковали (так): "согласно ли воплю ее" - воплю девушки, которую предали мученической смерти за то, что онa дала поесть нищему.
רש"י
ארדה נא ואראה - למד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה, הכל כמו שפירשתי בפרשת הפלגה (לעיל יא ז). דבר אחר ארדה נא לסוף מעשיהם:

הכצעקתה - של מדינה: הבאה אלי עשו - ואם עומדים במרדם כלה אני עושה בהם. ואם לא יעמדו במרדן, אדעה מה אעשה להפרע מהן ביסורין ולא אכלה אותן וכו'. ורבותינו דרשו הכצעקתה, צעקת ריבה אחת שהרגוה מיתה משונה על שנתנה מזון לעני, כמפורש בחלק (סנהדרין קט ב):
32.Эмэк Давар, 18:21.
"Сойду же Я". Как было пояснено выше, в истории о поколении "разделения" (поколение строителей Ваилонской башни), (упомянутое) здесь "нисхождение" – снижение Его величия с целью надзирать за делами никчемных людей, подобно тому, как ниже отца разбирать дела и ссоры маленьких детей. Однако, когда они творят нечто из ряда вон выходящее, отец, несмотря на свое достоинство, должен вмешаться и наказать их. Подобно этому произошло "нисхождение" величия Всевышнего, чтобы рассудить деяния Сдома.
העמק דבר פרק יח פסוק כא
ארדה נא. כבר נתבאר לעיל בדור הפלגה ענין ירידה כאן שהוא השפלת כבודו ית' להשגיח במעשי ב"א של תהו. והרי הם כקטנים שאין כבוד לאב להזדקק לשפוט מעשיו. אך כאשר עושה דבר מבהיל מוכרח הוא להזדקק ולהענישו אע"ג שאינו לכבודו. כך הי' ירידה לכבודו ית' להזדקק למעשי סדום:
33.Пиркей дераби Элиэзер 25:
Объявили в Сдоме и Аморе: "Каждый, кто поможет бедняку, или нищему, или просто пришельцу хотя бы куском хлеба, будет сожжен в огне!" Плотит, дочь Лота, была замужем за одним из виднейших жителей Сдома; однажды увидела она бедняка, просящего подаяние на улице, и пожалела его. И что она стала делать? Каждый день, выходя за водой, она клала в свое ведро разную пищу, которую брала в доме, и кормила того бедняка. Стали удивляться жители Сдома: отчего он еще жив? Наконец, они узнали, в чем дело, и вывели ее, чтобы сжечь. Взмолилась она: "Бог вселенной! Взыщи с жителей Сдома за то, что они делают со мной!" - и прилетел ее вопль к подножию трона Всевышнего. Сказал Он тогда: "Спущусь-ка и посмотрю: делают ли они так, как говорит вопль, что дошел до Меня" - если жители Сдома действительно сделали так, как говорит вопль, донесшийся до Меня, переверну Я весь город его основанием кверху!"
פרקי דרבי אליעזר פרק כה
הכריזו בסדום כל מי שהוא מחזיק בפת לחם עני ואביון ישרף באש, פליטת בתו של לוט היתה נשואה לאחד מגדולי העיר וראתה עני אחד מדקדק ברחוב העיר ועגמה נפשה עליו, שנ' עגמה נפשי לאביון, מה עשתה בכל יום היתה יוצאה לשאוב היתה נותנת בכד שלה מכל מזון ביתה ומאכלת לאותו עני, אמרו אנשי סדום העני הזה מאין הוא חי וכשידעו בדבר הוציאו אותה להשרף, אמרה רבון כל העולמים עשה משפטי ודיני מאנשי סדום, ועלתה צעקתה לפני כסא הכבוד, באותה שעה אמר הב"ה ארדה נא ואראה אם כצעקת הנערה הזאת עשו אנשי סדום אהפוך יסודותיה למעלה ופניה למטה, שנ' ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה הכצעקתם אין כתיב כאן אלא הכצעקתה.
34.РАШИ
^ А Авраам продолжал стоять перед Богом - но ведь он не пришел к Богу, а Всевышний пришел к нему и сказал "вопль против Сдома и Аморы велик". И значит, следовало написать: "А Господь еще стоит над Авраамом". Однако это выражение иносказательное, так называемый "тикун софрим".
רש"י בראשית פי"ח
ואברהם עודנו עומד לפני ה' - והלא לא הלך לעמוד לפניו אלא הקב"ה בא אצלו ואמר לו (פסוק כ) זעקת סדום ועמורה כי רבה, והיה לו לכתוב וה' עודנו עומד לפני אברהם, אלא תיקון סופרים הוא זה (אשר הפכוהו ז"ל לכתוב כן):
35.Рамбан
Правильное толкование слов: "повернули те мужи к Сдому" таково: когда Всевышний сказал Аврааму: "вопль против Сдома и Аморы велик", тот стал молить для них пощады.., и так продолжал молиться, пока те люди не пришли в Сдом, тогда он подошел и сказал: "неужели Ты погубишь..." А "вопль против Сдома и Аморы" – это вопль обиженных и ограбленных, вопящих о спасении из рук притеснителей.
רמב"ן בראשית פרק יח
...הנכון בפסוק "ויפנו משם האנשים", לומר כי כאשר אמר השם לאברהם בנסוע האנשים ממנו "זעקת סדום ועמורה כי רבה", עמד אברהם בתפלה ותחנה לפניו למחול להם ולתת לו רשות לדבר, והאריך בתפלתו עד שבאו האנשים סדומה, ואז נגש אברהם ואמר "האף תספה" וכו, זעקת סדום ועמורה - היא זעקת עשוקים יזעקו וישועו מזרוע רשעתם.

bilet-9-obshestvoznanie-ekzamenacionnie-bileti-s-otvetami-dlya-9-klassa.html
bilet-obshaya-harakteristika-literaturnogo-processa-v-seredine-19-veka-bilet-istoki-realizma-kak-literaturnogo-napravleniya-bilet-literatura-francii-30-40-godov-19-veka-bilet-francuzskij-realizm.html
bilet-sovremennij-russkij-yazik-eto-nacionalnij-yazik-velikogo-russkogo-naroda-forma-russkoj-nacionalnoj-kulturi-russkij-yazik-otnositsya-k-gruppe-slavyans-stranica-3.html
bilet28-vnutrennyaya-politika-imperatora-nikolaya-1.html
bileti-1.html
bileti-22.html
 • esse.largereferat.info/programma-vospitatelnoj-raboti-shkola-vezhlivih-nauk-na-2006-2009-gg-avtor-klassnij.html
 • writing.largereferat.info/egipet-v-period-xx-dinastii-i-konec-novogo-carstva.html
 • reading.largereferat.info/logika-izlozheniya-i-zakoni-tekstovoj-organizacii-m-v-koltunova-yazik-i-delovoe-obshenie.html
 • literature.largereferat.info/e-v-averyanova-prilozhenie-k-rabochej-uchebnoj-programme-kulturologiya.html
 • student.largereferat.info/3-klassifikaciya-eto-process-razbieniya-mnozhestva-organizmov-na-osnove-ucheta-ih-obshih-priznakov-na-klassi-gruppi-taksoni-klassifikaciya-yavlyaetsya-sostavnoj-cha-stranica-2.html
 • thescience.largereferat.info/hronologicheskaya-tablica-dissertaciya-na-soiskanie-uchyonoj-stepeni-kandidata-nauk-po-specialnosti-teoriya-i-istoriya-kulturi.html
 • testyi.largereferat.info/administraciya-tevrizskogo-municipalnogo-rajona-omskoj-oblasti-komissii-po-preduprezhdeniyu-i-likvidacii-chrezvichajnih-situacij-i-obespecheniyu-pozharnoj-bezopasnosti-postanovlenie.html
 • tetrad.largereferat.info/vozduha-vozduha-leo-taksil-svyashennij-vertep-svyatie-rasputniki.html
 • essay.largereferat.info/bolee-300-chelovek-sobralis-na-mitinskom-kladbishe-v-moskve-chtobi-vspomnit-pogibshih-likvidatorov-chernobilskoj-avarii-informacionnoe-agentstvo-itar-tass-26042012.html
 • learn.largereferat.info/glava-3-chuvstvo-chto-za-nej-pristalno-nablyudaet-kto-to-nezrimij-vivelo-anzheliku-iz-zabitya.html
 • report.largereferat.info/kann-pya-tri-dnya-v-leiingrade-na-yaponskom-yazike-zimnyaya-elegiya-200-letie-a-s-pushkina-video.html
 • znanie.largereferat.info/72metodi-i-sredstva-zashiti-polzovatelej-ot-vozdejstviya-na-nih-opasnih-i-vrednih-faktorov.html
 • kanikulyi.largereferat.info/zakon-o-tamozhennom-tarife-stranica-7.html
 • tetrad.largereferat.info/v-v-kelle-pismo-k-moim-russkim-chitatelyam-dopolneniya-k-tomu-1-stranica-31.html
 • tests.largereferat.info/m-r-mnacakanyan-nou-vpo-kislovodskij-gumanitarno-tehnicheskij-institut-g-kislovodsk.html
 • reading.largereferat.info/kurs-lekcij-samara-2006-golovlyov-a-a-ekonomicheskaya-geografiya-rossijskoj-federacii-kurs-lekcij-v-3-ch-ch-1-a-a-golovlyov-samara-izd-vo-samarsk-gos-ekon-un-ta-2006-s-stranica-3.html
 • lecture.largereferat.info/azastan-respublikasi-shk-ster-organdarini-zhol-policiyasi-zhol-patruldk-izmett-zhmisin-jimdastiru-zhnndeg-nsauliti-bektu-turali-azastan-respublikasi-shk-ster-ministrn.html
 • reading.largereferat.info/meropriyatie-ii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-shkolnikov-studentov-aspirantov-i-molodih-uchenih-issledovaniya-molodih-regionam-03-aprelya-2012-g.html
 • literature.largereferat.info/epistolografiya-aliptasui-men-damu-tarihi.html
 • predmet.largereferat.info/semejnaya-socializaciya-kak-process-formirovaniya-socialno-kompetentnoj-lichnosti.html
 • kolledzh.largereferat.info/agra-170806-nachalo-puteshestviya-lion-cyurih-04-08-2006.html
 • assessments.largereferat.info/dikie-lebedi-rusalochka.html
 • zadachi.largereferat.info/tehnicheskoe-perevooruzhenie-ceha-po-remontu-nasosno-kompressornih-trub.html
 • literatura.largereferat.info/rukovodstvo-provedeniya-sorevnovanij.html
 • abstract.largereferat.info/1-mezhdunarodnaya-zayavka-instrukciya-po-sostavleniyu-oformleniyu-i-rassmotreniyu-zayavki-na-vidachu-innovacionnogo-patenta.html
 • college.largereferat.info/3-osobennosti-obrazovatelnogo-processa-1-obshaya-harakteristika-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
 • kontrolnaya.largereferat.info/razdel-4-konstitucionnij-status-cheloveka-i-grazhdanina-v-rossijskoj-federacii.html
 • uchit.largereferat.info/strukturi-serdechno-sosudistoj-immunnoj-i-dihatelnoj-sistem-mezhdunarodnaya-klassifikaciya.html
 • zanyatie.largereferat.info/razrabotka-tehnologicheskogo-processa-izgotovleniya-zubchatogo-kolesa.html
 • nauka.largereferat.info/urok-s-ispolzovaniem-ikt-zanyatie-kruzhka-po-matematike-v-5-aklasse.html
 • klass.largereferat.info/8-21-maya-2009-atlanta-ssha.html
 • desk.largereferat.info/opit-ispolzovaniya-visokovoltnih-istochnikov-reaktivnoj-moshnosti-irm-v-elektricheskoj-seti-110-500-kv.html
 • thesis.largereferat.info/primernaya-programma-po-russkomu-yaziku-dlya-osnovnoj-shkoli-sostavlena-na-osnove-fundamentalnogo-yadra-soderzhaniya-obshego-obrazovaniya-i-trebovanij-k-rezultatam-osnovnogo-obshego-obrazovaniya-stranica-2.html
 • upbringing.largereferat.info/korporativnoe-predprinimatelstvo-stranica-23.html
 • college.largereferat.info/2007-2008-uch-g-3-uchastie-uchitelej-shkoli-v-rmo-rajona-konkursah-konferenciyah-nacionalnih-proektah-uchastie.html
 • © LargeReferat.info
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.